permission

Linux da konsoldan sadece klasörlerin izinlerini değiştirmek için alağıdaki sytax ı kullanabilirsiniz.

#find {klasör} -type d -print0 | xargs -0 chmod 777

Leave a Reply